Arkivvetenskap - Masterprogram i ABM 2019/2020

Bild för Arkivvetenskap - Masterprogram i ABM 2019/2020
Anmälan

ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM vid Uppsala universitet förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Om programmet

Programmet ger goda kunskaper om hur information inom ABM-området organiseras och görs tillgängligt för olika grupper av användare och besökare på arkiv, bibliotek och museer. Frågor kring ABM-institutionernas roll och framtida utmaningar diskuteras inom utbildningen och såväl historiska som framtida perspektiv på digitalisering och bevarande problematiseras inom ramarna för programmet. Exempel på frågeställningar är: Hur kan museernas samlingar tillgängliggöras digitalt och vilka konsekvenser får det? Vilken litteratur ska finnas på folkbiblioteken? Kommer det fysiska biblioteket finnas kvar om 100 år? Hur vet en användare vad som finns på arkivet?

På alla inriktningarna läser du två år vilket ger dig en masterexamen. Vissa av programmets moment är specifika för respektive inriktning, andra läser du gemensamt med studenterna vid de övriga inriktningarna för masterprogrammet i ABM.

Examen

Programmet leder till en filosofie master­examen (Master of Arts, 120 credits) med ABM som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Kurser inom programmet

ÅR 1
Termin 1
ABM-fältets uppdrag och utmaningar 7,5 hp

Blocket Samla, bevara och organisera:
Digital organisering 7,5 hp
Klassifikation och kategorisering 7,5 hp
Arkivbildning och arkivredovisning 7,5 hp

Termin 2
Blocket Samhället och ABM-institutionerna:
Samhället och ABM-institutionerna, 10 hp

Blocket Pedagogik och förmedling i ABM-verksamheter:
Pedagogik och förmedling i ABM-verksamheter, 10 hp
Pedagogik och förmedling i arkiv, 10 hp

ÅR 2
Arkivjuridik och e-förvaltning, 7,5 hp

Blocket ABM-verksamheter i praktiken:
Praktik, 7,5 hp
Att vara en reflekterande praktiker, 7,5 hp

Blocket ABM som vetenskaplig praktik:
Teori och metod för ABM, 7,5 hp
Masteruppsats 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen på programmet sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Även studie­besök och praktiska dataövningar förekommer. Grupparbeten förekommer genom hela utbildningen, vilket ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation. Examination sker bland annat i form av individuella eller gruppbaserade PM, individuella tentor, seminarieuppgifter och en större uppsats.

Utöver den schemalagda undervisningen förutsätts att på egen hand eller i grupp förbereda seminarier eller gruppredovisning etc. Utbildningen är övervägande teoretisk, men under det andra året får du tillfälle till praktik på en arbetsplats inom respektive inriktning. Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska och engelska, men även texter på danska och norska kan förekomma

Karriär

En examen med arkivvetenskaplig inriktning öppnar för arbete som arkivarie inom den offentliga sektorn, det vill säga staten, landstingen och kommunerna. Det kan handla om arbete vid en arkivinstitution eller arkivfunktionen på en myndighet. Dessutom kan organisationer och näringsliv ha behov av personal med kunskaper i modern dokumenthantering.

En examen från masterprogrammet i ABM (samtliga inriktningar) ger behörighet att söka forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.

Behörighet och anmälan

Ladda upp brevet med din motivering och din sammanfattning av kandidatuppsatsen i pdf-format på www.antagning.se senast sista anmälningsdag, 15 april 2019. 

Om du inte är färdig med din kandidatuppsats och inte heller kommit så långt att en sammanfattning av din kandidatuppsats är aktuell, kan du istället göra en sammanfattning av en annan akademisk text. Då behöver du noga ange vilken text det gäller. Välj en ganska kort text, gärna inom ditt eget huvudområde. En artikel ur en vetenskaplig tidskrift eller en akademisk uppsats på kandidat-, magister-, eller masternivå kan vara en lämplig text att sammanfatta.

Dokumenten kommer att plagiatgranskas.

Arkivvetenskap

120 högskolepoäng

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5102 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på ett brev där du förklarar varför du vill läsa masterprogrammet i ABM. Brevet ska också innehålla en sammanfattning av ett egenproducerat akademiskt examensarbete (kandidatuppsats, magisteruppsats, masteruppsats) alternativt av en annan akademisk text. Brevet får sammanlagt inte överstiga 800 ord.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för ABM

Engelska parken Thunbergsv. 3H 751 26 Uppsala

Box 625, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2292

Fax: 018-471 3480

gorel.tunerlov@abm.uu.se

Telefon: 018-471 22 92