Institutionen för ABM

Musei- och kulturarvsvetenskap - Masterprogram i ABM 2018/2019

Bild för Musei- och kulturarvsvetenskap - Masterprogram i ABM 2018/2019
Anmälan

ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM vid Uppsala universitet förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.
 

Om programmet

Programmet ger goda kunskaper om hur information inom ABM-området organiseras och görs tillgängligt för olika grupper av användare och besökare på arkiv, bibliotek och museer. Frågor kring ABM-institutionernas roll och framtida utmaningar diskuteras inom utbildningen och såväl historiska som framtida perspektiv på digitalisering och bevarande problematiseras inom ramarna för programmet. Exempel frågeställningar är: Hur kan museernas samlingar tillgängliggöras digitalt och vilka konsekvenser får det? Vilken litteratur ska finnas på folkbiblioteken? Kommer det fysiska biblioteket finnas kvar om 100 år? Hur vet en användare vad som finns på arkivet?

På alla inriktningarna läser du två år vilket ger dig en masterexamen. Vissa av programmets moment är specifika för respektive inriktning, andra läser du gemensamt med studenterna vid de övriga inriktningarna för masterprogrammet i ABM.
 

Examen

Programmet leder till en filosofie master­examen (Master of Arts, 120 credits) med ABM som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Kurser inom programmet

Inriktningen Musei- och kulturarvsvetenskap innehåller det första läsåret kursen
Musei- och kulturarvsvetenskap år 1

Termin 1
ABM-fältets uppdrag och utmaningar 7,5 hp

Blocket Samla, bevara och organisera
Digital organisering 7,5 hp
Klassifikation och kategorisering 7,5 hp
Samlandets teori och praktik 7,5 hp

Termin 2
Blocket Samhället och ABM-institutionerna
Samhället och ABM-institutionerna, 10 hp

Blocket Pedagogik och förmedling i ABM-verksamheter
Pedagogik och förmedling i ABM-verksamheter, 10 hp
Museipedagogik och utställningsteknik, 10 hp

Inriktningens andra år innehåller kursen Musei- och kulturarvsvetenskap masterkurs där ingående moment är ett ämnesspecifikt moment, ett undervisningsblock där en praktikperiod ingår, ett teori och metodmoment och ett masteruppsatsarbete om 30 hp


 

Om undervisningen

Undervisningen på programmet sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Även studie­besök och praktiska dataövningar förekommer. Grupparbeten förekommer genom hela utbildningen, vilket ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation. Examination sker bland annat i form av individuella eller gruppbaserade PM, individuella tentor, seminarieuppgifter och en större uppsats. Utöver den schemalagda undervisningen föutsätts att på egen hand eller i grupp förbereda seminarier eller gruppredovisning etc. Utbildningen är övervägande teoretisk, men under det andra året får du tillfälle till praktik på en arbetsplats inom respektive inriktning. Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska och engelska, men även texter på danska och norska kan förekomma

Karriär

Med en examen inriktad på musei- och kulturarvsvetenskap har du möjligheter till arbete främst vid musei- och kulturarvsinstitutioner. Exempel på möjliga befattningar är museitjänsteman, museipedagog eller antikvarie. Möjligheter till arbete finns även inom kulturförvaltning eller som frilansande kulturarbetare.

En examen från masterprogrammet i ABM (samtliga inriktningar) ger behörighet att söka forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.

Behörighet och anmälan

NYTT URVAL från ht-18. När du ansöker till någon av programmets inriktningar via antagning.se ska du samtidigt ladda upp upp det personliga brev och den sammanfattande text av antingen din kandidatuppsats eller annan akademisk text som är grund för urval. Information om omfattningen av de båda dokumenten får du på institutionens webbplats http://www.abm.uu.se/utbildning/. Senast den 16 april 2018 laddar du upp dokumenten.

Musei- och kulturarvsvetenskap

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P5103 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt en sammanfattning av ditt eget akademiska examensarbete (kandidatuppsats) alternativt annan akademisk text.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för ABM

Engelska parken Thunbergsv. 3H 751 26 Uppsala

Box 625, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2292

Fax: 018-471 3480

gorel.tunerlov@abm.uu.se

Telefon: 018-471 22 92