Pågående doktorandprojekt vid Institutionen för ABM

Inge Zwart (contact information): Participatory memory work: A professional take on participation in museums
Museer handlar om deltagande: publiken engageras på nya sätt och olika grupper i samhället bjuds in att samverka med museipersonalen i produktionen av utställningar. I min avhandling undersöker jag denna typ av samverkansprojekt genom att sätta mig in i det konkreta arbetet utifrån museets professionella perspektiv. Min jämförande fallstudie baseras på etnografiska forskningsdata från tre projekt på olika europeiska museer. På så sätt hoppas jag få en detaljerad bild av hur yrkesverksamma hanterar de (nya) uppgifter som är förenade med denna typ av samverkansprojekt, deras motivation och förväntningar, deras förståelse av begreppet "deltagande" och de dynamiska maktrelationer som uppstår inom projektet och institutionen - sett i relation till de institutionella, kulturella och politiska ramarna.
Jag ingår med detta projekt i POEM (https://www.poem-horizon.eu/) som är ett ITN-nätverk finansierat av EU inom ramen för Horisont 2020, Marie Sklodawska-Curies bidragsavtal nr 764859.
Avhandlingen (monografi) skrivs på engelska.
Handledare: Isto Huvila och Inga-Lill Aronsson.

Christer Eld (kontaktuppgifter): Biblioteket som historiskt dokument: Det bevarade biblioteket vid Statens institut för rasbiologi
Utgångspunkten för avhandlingsprojektet är en uppfattning om bibliotek som historiska dokument som kan berätta om den verksamhet deras huvudmän bedrivit: Bibliotek skapas av en anledning. Organisationer av olika slag formar sina bibliotek utifrån de aktiviteter man bedriver, inte minst gäller det för kunskapsproducerande verksamheter. Böcker och andra dokument förvärvas utifrån sitt intellektuella innehåll, t.ex. de ämnesområden de behandlar. Det är organisationens kunskapsbehov som formar de samlingar, det urval av litteratur, som biblioteket består av.
Inte bara de enskilda dokumentens förvärv, utan även bibliotekets organisation av dem – hur de kommer att klassificeras och ordnas i olika ämnestillhörigheter – avgörs av organisationens fokus och kunskapsintressen. De kunskapsrepresenterande system som används är de som rymmer de ämnesområden som är centrala för organisationen; de innehållsmässiga aspekter av ett dokument som kommer att uppmärksammas och utgöra utgångspunkten för klassifikationen av det, är de som är mest relevanta för organisationen.
Därigenom kommer biblioteket att bli en spegling eller fysisk manifestation av den intellektuella verksamhet som bedrivs vid organisationen ifråga. Biblioteket vid en vetenskaplig institution kommer att avspegla den forskning som bedrivs där, inte bara vad gäller disciplinär hemhörighet och ämnesinriktning, utan också dess paradigmatiska eller kunskapsteoretiska grunder. Även de historiska förändringar som verksamheten genomgår, kommer att realiseras i bibliotekets och dess samlingars utveckling över tid.
Utifrån denna föreställning om biblioteket som en verksamhetsspeglande och kunskapsreproducerande institution kommer de bevarade bibliotekssamlingarna och -katalogerna från Statens rasbiologiska institut att studeras.
Avhandlingen (monografi) skrivs på svenska. 
Handledare: Kerstin Rydbeck och Ulrika Kjellman.

Ina-Maria Jansson (kontaktuppgifter): Revolution eller trend? Mekanismer och effekter inom användargenererad kulturarvsdata.
I avhandlingen skriver jag om hur kulturarvsinstitutioner gör allmänheten delaktig i kulturarvssamlingar genom så kallad crowdsourcing och informationsinsamling. Jag vill ta reda på vilket utrymme som ges åt allmänhet och besökare då kulturarv förmedlas och hur muséer och arkiv drar nytta av kunskap och information hos allmänheten. Jag vill också titta närmare på vad som händer med relationen mellan professionella och besökare när användarnas delaktighet ökar och hur detta påverkar kulturarvsinstitutionernas roll och funktion i samhället.
I första hand studerar jag delaktighet i en digital kontext. Detta innefattar frågor kring kommunikationsvägar mellan institutioner och allmänhet och hur lösningar för användardeltagande används och motiveras av kulturarvsinstitutioner.
Perspektiv på delaktighet från människor både inom och utom kulturarvsinstitutioner kommer lyftas i avhandlingen. Allmänhetens drivkraft, deras institutionella tillit och inställning till deltagande är därför viktiga frågor. Min forskning är i huvudsak informationsvetenskaplig men med ett arkivvetenskapligt perspektiv, då data som skapas i processer där allmänheten är delaktig kommer att kontextualiseras inom frågeställningar kring proveniens, införlivande och bevarande av information.
Avhandlingen (sammanläggningsavhandling) skrivs på engelska.
Handledare: Isto Huvila och Reine Rydén.

Lina Fridlund (kontaktuppgifter): Own Worlds – A Study of Youth's Own Practices in Cultural and Learning Institutions.
The intention with this thesis is to raise awareness of youth’s own practices in cultural- and learning institutions. The main focus will be at illuminating youth´s own practices, but I´m also interested of understanding grown-ups ideas of youth in relation to different forms of literacies. Here I will focus on norms that surrounds youth´s own practices in relation to different forms of literacies. I will try to understand what it means if cultural institutions advocates certain literacies. In relation to this I want to illuminate youth´s own literacies. I will do this through focusing on digital literacies and social media. From a theoretical perspective my dissertation proceed from theories about  the cultural institution as a space, theories about power and theories about new media literacies.
The thesis (Monograph) will be written in Swedish. 
Tutors: Samuel Edquist and Åse Hedemark.
 

Amalia Juneström (kontaktuppgifter): En studie av framväxande mediepraktiker för hantering av användarkommentarer och spridningen av desinformation på nätet.

Mitt avhandlingsprojekt ligger inom det informationsvetenskapliga forskningsfältet och är del av ett kunskapsområde som intresserar sig för hur mänskligt beteende påverkas av informationsteknologi. I min forskning studerar jag de uttryck aggressivt beteende online tar sig i ett mediesammanhang och de praktiker som skapats för att hantera sådana beteenden. Genom att undersöka hur hat och hot samt spridning av fabricerade nyheter på nätet hanteras i olika journalistiska kontexter vill jag utforska hur antagonistiskt beteende online påverkar de sätt på vilka information kommuniceras i vårt samhälle. I min forskning intresserar jag mig speciellt för relationen mellan media och vissa grupper av användare i en digital miljö.

Avhandlingen är planerad som en sammanläggningsavhandling och skrivs på engelska. Avhandlingen beräknas vara färdig under hösten 2021.

Handledare: Isto Huvila och Ulrika Kjellman.

Dydimus Zengenene (contact information) Managing participatory ecologies memory modalities       

I am working on a project which seeks to explore and understand virtual ecologies as constructed by participatory online communities and mediated by new media infrastructures. It seeks to investigate the resources, people and activities that constitute online memory from a network perspective. Using cases, the study seeks to understand the dynamics of how virtual ecologies emerge, evolve and sustain themselves. It will also seek to identify institutional points of interventions in supporting self-sustaining communities to ensure usefulness of resultant participatory memory constructions. The project employs multiple methodologies to inquire into virtual communities. Historical web data is analyzed to determine the nature and evolution of virtual ecologies as constructed and facilitated by participatory online communities. Social Network Analysis tools and methodologies will be applied to visualize and explain the nature of these ecologies especially the relationships which emerge from participatory activities. Documents will be analyzed to map existing communities and to help in determining frameworks of managing online communities in given cases. Interviews will be conducted to provide further insights into undocumented complexities in dealing with participatory communities. Wikipedia is the main case study in this research.  The result is an article-based thesis which will explore the different aspects of understanding and managing online ecologies.

The thesis will be written in English. 
Tutors: Isto Huvila and Olle Sköld.