ABM, bokhistoria och bildning

Hit hör forskning kring frågor om arkiv, bibliotek, museer ur ett historiskt och samtida perspektiv, med inriktning mot
såväl användarstudier som analyser av institutionella parametrar. Bokhistoria innefattar studier av boken som informationsbärare, med historiska ansatser såväl som forskning kring mer samtida fenomen, exempelvis Open Access. Tvärvetenskaplig forskning om läsvanor, folkbildning och folkbibliotek hör också hemma inom detta fält.