Digital humaniora

Forskningen inom digital humaniora centrerar sig kring ämnet digitalt kulturarv, då med särskild tyngdpunkt på användarinvolvering, digitalt bevarande och digitalisering. Forskningen intresserar sig i bred mening för digitalisering av kulturarvsmaterial och hur digitaliserat och digitalt kulturarv produceras i samspel mellan människa, maskin, digitalt och analogt kulturarvsmaterial, samt former för användning, ordnande, beskrivande och bevarande. 

Från ABM-institutionernas perspektiv söker forskningen svar på hur den digitalisering som bedrivs inom ABM-sektorn fungerar som en kunskapsproducerande verksamhet och vilken epistemologiska betydelse som digitaliseringen av kulturarvs- och forskningsmaterial har för human- och samhällsvetenskaplig forskning. 

På en metodnivå fokuseras hur digitala metoder inverkar på digitala samlingars tillgänglighet och användbarhet, och hur dessa metoder kan vidareutvecklas. Forskningen handlar också om samspelet mellan det digitala kulturarvet och dess skapare och användare och de möjligheter, problem, och utmaningar som ökad delaktighet och till exempel crowdsourcing (webbaserad insamling) av kulturarvsobjekt, metadata och annan kulturarvsinformation ställer ABM-institutioner inför och vad är användarnas roll i samspelet. 

Forskningen inom digital humaniora tar även sikte på kollektivt minnesskapande i online- och offlinemiljöer och ställer frågor kring minnesskapandets sociala praktik och teknologiska underbyggnad. Forskningen undersöker också den etiska och kunskapsmässiga problematiken i att, med syftet att skapa mer mångsidiga och informationsmässigt rikhaltigt materialbestånd, integrera användargenererat material i ABM-institutionernas samlingar. Tematiskt arbetar institutionens forskare med material som sträcker sig från vetenskapliga illustrationer och forskningsdata till fotografier, kataloger, metadata, museiföremål och datorspel.

Institutionen för ABM ger också Masterprogrammet i digital humaniora, är värdar för The Digital Humanities Blog och huserar nätverket Digital humaniora Uppsala.

Forskare

Vid Institutionen för ABM bedriver följande personer forskning som på olika sätt anknyter till temat:

  • Olle Sköld
  • Tobias Berglund
  • Amalia Juneström
  • Ulrika Kjellman
  • Ina-Maria Jansson
  • Christer Eld
  • Inga-Lill Aronsson
  • Kerstin Rydbeck
  • Isto Huvila