Arkivvetenskap

Arkivvetenskap är till sin natur ett ämne som överskrider gränserna mellan olika vetenskapliga discipliner. Ibland består det av historiskt orienterade studier om arkivverksamhet i det förflutna. Men arkivvetenskap analyserar också i stor utsträckning samtidsaktuella problemställningar, t.ex. kulturarvsprocesser och frågor om den förändrade betydelsen av autenticitet när traditionella pappershandlingar ersätts av datoriserade system. Den elektroniska informationshanteringens frammarsch förändrar kärnbegrepp som ”dokument” och ”handlingar”, och framtvingar därigenom gemensamma forskningsområden med exempelvis biblioteks- och informationsvetenskap.

Vid Institutionen för ABM finns en etablerad inriktning på problematiken kring bevarande och gallring, eller informationsvärdering (engelska: appraisal theory). Med detta avses den process där det beslutas vilka handlingar som ska bevaras i arkiven, och vilka handlingar som ska gallras (förstöras). Det är till stor del arkivväsendet som avgör framtidens möjligheter att få kunskap om det förflutna. Forskningen om informationsvärdering ställer frågor exempelvis om hur urvalen ser ut, vem bestämmer över dem, och hur motiveras besluten? Vilka områden av mänsklig verksamhet är det som bevaras? Hur ser förhållandet ut mellan beslut om bevarande och gallring å ena sidan, och den faktiska gallringsverksamheten å den andra? Förändras informationsvärderingen av övergången från analoga arkivhandlingar till digitalt födda dokument, eller kan de behandlas enligt samma grundläggande principer?

Ett annat forskningsområde under utveckling på institutionen handlar om arkivens ställning i dagens samhälle. Vilka konsekvenser får exempelvis tendensen att arkivarieprofessionens förskjuts från kulturarvsvård till samtidsinriktad planering och hantering av informationsflöden inom organisationer? En annan aspekt av det är att de elektroniska dokumentens frammarsch har lett till en djup oro på sina håll över att den personliga integriteten hotas, inte minst över den stora mängden data i olika register. Här finns många forskningsfrågor att ställa, till exempel om den allmänna debatten och den juridiska utvecklingen, där den personliga integriteten ofta ställs mot offentlighetsprincipens och det långsiktiga bevarandets intressen. Här finns många möjligheter till samarbete med andra discipliner som samhällsvetenskap, juridik och historia.

Medverkande forskare

Reine Rydén

Samuel Edquist

Isto Huvila