Biblioteks- och informationsvetenskap - Masterprogram i ABM 2020/2021

Bild för Biblioteks- och informationsvetenskap - Masterprogram i ABM 2020/2021
Anmälan

ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM vid Uppsala universitet förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Om programmet

Programmet ger goda kunskaper om hur information inom ABM-området organiseras och görs tillgängligt för olika grupper av användare och besökare på arkiv, bibliotek och museer. Frågor kring ABM-institutionernas roll och framtida utmaningar diskuteras inom utbildningen och såväl historiska som framtida perspektiv på digitalisering och bevarande problematiseras inom ramarna för programmet. Exempel på frågeställningar är: Hur kan museernas samlingar tillgängliggöras digitalt och vilka konsekvenser får det? Vilken litteratur ska finnas på folkbiblioteken? Kommer det fysiska biblioteket finnas kvar om 100 år? Hur vet en användare vad som finns på arkivet?
 
Biblioteks- och informationsvetenskap behandlar hur kunskaper och information organiseras, hanteras och förmedlas. Masterprogrammet ger dig allsidiga kunskaper för ett arbete inom detta breda fält. 
 
Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som befinner sig i gränslandet mellan samhällsvetenskap och humaniora. Ämnet rymmer framförallt två kärnområden: det ena är informationshantering och det andra är biblioteket som samhällelig institution. Under utbildningens gång lär du dig om  kunskapsorganisation, klassifikation och kategorisering, sökning och förmedling av information samt inte minst om bibliotekens roll som kunskaps- och kulturinstitutioner.
 
Masterutbildningen med inriktning biblioteks- och informationsvetenskap ges både på campus i Uppsala och på distans. Båda varianterna ges på heltid och kursplanerna är desamma.
 
Vissa av programmets moment är specifika för respektive inriktning, andra läser du gemensamt med studenterna vid de övriga inriktningarna för Masterprogrammet i ABM.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med ABM som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmets inriktningar består av två kurser på vardera 60 hp. Varje kurs innehåller ett antal block bestående av olika moment som är antingen ämnesspecifika eller ABM-gemensamma. Blocken är oftast strukturerade så att det finns en växelverkan mellan ämnesgemensam och ämnesspecifik undervisning och examination.

Kurser inom programmet

År 1
Första året ges kursen Biblioteks- och informationsvetenskap, år 1, 60 hp, med fölajnde moment:
 
Termin 1
ABM-fältets uppdrag och utmaningar, 7,5 hp
 
Blocket Samla, bevara och organisera:
Digital organisering, 7,5 hp
Klassifikation och kategorisering, 7,5 hp
Kunskapsorganisation, 7,5 hp

Termin 2
Blocket Samhället och ABM-institutionerna:
Samhället och ABM-institutionerna, 10 hp

Blocket Pedagogik och förmedling i ABM-verksamheter:
Pedagogik och förmedling i ABM-verksamheter, 10 hp
Pedagogik och förmedling i bibliotek, 10 hp

År 2
Andra året ges kursen Biblioteks- och informationsvetenskap, masterkurs, 60 hp, med följande moment:
 
Termin 1
Informationshantering och informationsstrukturer, 7,5 hp
 
Blocket ABM-verksamheter i praktiken:
Praktik, 7,5 hp
Att vara en reflekterande praktiker, 7,5 hp

Termin 1 och 2
Blocket ABM som vetenskaplig praktik:
Teori och metod för ABM, 7,5 hp
Masteruppsats, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen på programmet sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Även studiebesök och praktiska dataövningar förekommer. Grupparbeten förekommer genom hela utbildningen, vilket ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation. Examination sker bland annat i form av individuella eller gruppbaserade PM, individuella tentor, seminarieuppgifter och en större uppsats.

Utöver den schemalagda undervisningen föutsätts att du på egen hand eller i grupp förbereder seminarier eller gruppredovisning etcetera. Utbildningen är övervägande teoretisk, men under det andra året får du tillfälle till praktik på en arbetsplats inom respektive inriktning. Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska och engelska, men även texter på danska och norska kan förekomma.

Biblioteks- och informationsvetenskap - distans
Inriktningen Biblioteks- och informationsvetenskap kan du läsa antingen på plats i Uppsala eller på distans. Båda inriktningarna ges på heltid. Distansutbildningen är huvudsakligen internetbaserad, med realtidsseminarier och realtidsdatalabbar via olika webbplattformar under dagtid på vardagar. Du tar del av föreläsningar i inspelad form och deltar i seminarier med hjälp av olika e-mötesverktyg. En god och stabil internetuppkoppling är viktig för att kunna följa undervisningen.

Distansutbildningen har också fysiska träffar på plats i Uppsala. Den första, introduktionsträffen, äger rum vid programstarten i augusti/september. Ytterligare fysiska träffar på plats i Uppsala kan komma att ske under det första läsåret. Under det andra året ventilerar alla studenter masteruppsatsen i Uppsala. Under år två kan det vid behov bli ännu en träff i Uppsala.

Karriär

En examen med inriktning på biblioteks- och informationsvetenskap ger möjlighet till yrkesverksamhet inom den traditionella bibliotekssektorn, det vill säga såväl folkbibliotek som forsknings- special- och företagsbibliotek. Det kan också finnas arbete som informationsspecialist inom näringsliv, myndigheter och organisationer.

En examen från masterprogrammet i ABM (samtliga inriktningar) ger behörighet att söka forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.

Oavsett inriktning får du i och med en examen i ABM en avancerad informationsstrategisk kompetens.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp brevet med din motivering och din sammanfattning av kandidatuppsatsen i pdf-format på www.antagning.se senast sista anmälningsdag.

Om du inte är färdig med din kandidatuppsats och inte heller kommit så långt att en sammanfattning av din kandidatuppsats är aktuell, kan du istället göra en sammanfattning av en annan akademisk text. Då behöver du noga ange vilken text det gäller. Välj en ganska kort text, gärna inom ditt eget huvudområde. En artikel ur en vetenskaplig tidskrift eller en akademisk uppsats på kandidat-, magister-, eller masternivå kan vara en lämplig text att sammanfatta. Dokumenten kommer att plagiatgranskas.

Biblioteks- och informationsvetenskap

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5100 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på ett brev där du förklarar varför du vill läsa programmet. Brevet ska också innehålla en sammanfattning av ett egenproducerat akademiskt examensarbete (kandidatuppsats, magisteruppsats, masteruppsats) alternativt av en annan akademisk text. Brevet får sammanlagt inte överstiga 800 ord.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Biblioteks- och informationsvetenskap

120 HP

HT20 - 100 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5101 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på ett brev där du förklarar varför du vill läsa programmet. Brevet ska också innehålla en sammanfattning av ett egenproducerat akademiskt examensarbete (kandidatuppsats, magisteruppsats, masteruppsats) alternativt av en annan akademisk text. Brevet får sammanlagt inte överstiga 800 ord.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Görel Tunerlöv

gorel.tunerlov@abm.uu.se

018-471 22 92

Institutionen för ABM

Engelska parken Thunbergsvägen 3H 752 38 Uppsala

Box 625, 751 26 UPPSALA

018-471 2292